test och mätningar

test och mätningar

för att kartlägga ingår

elevens/studerandens skoluppgifter, uppdrag, upplevelser och erfarenheter

samt något av följande:

fonologisk och språklig medvetenhet 

läsandets mekanik, bokstavskännedom, fonologisk, ortografisk och morfologisk läsning

läsförståelse och tolkning av text, figurer, tabeller, översiktsläsning och kombinationer av dessa

skrivandets mekanik, flyt och läslighet

skapande skrift, berättelsestruktur, genre

anteckningsteknik 

inlärningsstilar

samt eventuella tidigare kartläggningar och test

Sprid informationen
No tags for this post.